กองบริหารทรัพยากรตาก ยินดีต้อนรับ

ที่นี้คือแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่องานบริการทั้งภายนอกและภายในองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี้

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เนื้อหาสำคัญ และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

Read more

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เนื้อหาสำคัญ และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

คลิก

ลิงค์ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอทำบัตรพนักงานของรัฐ    

 1. PDF file icon.svg ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ

 2. PDF file icon.svg ข้าราชการ

 3. PDF file icon.svg พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 4. PDF file icon.svg พนักงานราชการ

 5. PDF file icon.svg ลูกจ้างประจำ

 

แบบฟอร์มขอลงเวลาปฏิบัติงาน

  1. PDF file icon.svg ขอลงเวลาปฏิบัติงาน กองการศึกษาตาก
  2. PDF file icon.svg ขอลงเวลาปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรตาก
  3. PDF file icon.svg ขอลงเวลาปฏิบัติงาน คณะ
  4. PDF file icon.svg ขอลงเวลาปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกอง

 

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ                               

1. แบบใบลาป่วย

     1.1. PDF file icon.svg แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-กองการศึกษาแบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-กองการศึกษา

     1.2. PDF file icon.svg แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-กองบริหารทรัพยากร

     1.3. PDF file icon.svg แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-คณะ

     1.4. PDF file icon.svg แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว (ผู้อำนวยการกอง)

2. แบบใบลาพักผ่อน

     2.1. PDF file icon.svg แบบใบลาพักผ่อน-กองการศึกษา

     2.2. PDF file icon.svg แบบใบลาพักผ่อน-กองบริหารทรัพยากร

     2.3. PDF file icon.svg แบบใบลาพักผ่อน ผู้อำนวยการกอง

     2.4. PDF file icon.svg แบบใบลาพักผ่อน สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

 

แบบฟอร์มอื่นๆ

1. PDF file icon.svg แบบขอยกเลิกวันลา

2. PDF file icon.svg แบบคำขอลาออก

3. PDF file icon.svg แบบคำขอหนังสือรับรอง

Screen Shot 2566 04 11 at 15.45.08